Adatkezelési Tájékoztató

Tisztelt Felhasználó!

Az adatkezelő által fenntartott honlaphoz bárki személyes adatai közlése nélkül hozzáférhet. A honlapon szereplő linkek egy része más által üzemeltetett honlapokra vezethet, azok tartalmáért azonban az adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal-

Adatkezelő megnevezése

Név: dr. Székely G. Attila ügyvéd
Székhely: 1028 Budapest Vízmosás u. 4. Fszt. 2.
Kamarai nyilvántartási szám: 36672265
Honlap: www.attilaszekely.com

E-mail cím: attilaszekely@attilaszekely.com

Telefonszám: +36 20 5 680 226

Adatkezelés meghatározása

Az adatkezelő által végzett tevékenység a kapcsolatfelvétel során közölt személyes adatok kezelése. Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel és a kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

A 16. életévüket be nem töltött személyek az adatkezeléshez kizárólag a felettük szülői felügyeletet gyakorló személy útján vagy az ő engedélyével járulhatnak hozzá.

Az érintettek köre az adatkezelővel a kapcsolatot e-mail, telefon vagy a jelen honlap „Kapcsolat” menüpontjában üzenet elküldésével felvevő természetes személyek.

A kezelt személyes adatok az alábbiak: név (család- és utónév), elektronikus levélcím, telefonos elérhetőség, a kapcsolatfelvétel során feltárt vagy az adatkezelővel közölt egyéb személyes adat, az előadott ügy leírása és azzal kapcsolatos bárminemű adat, információ, esetleges okiratok (ideértve az elektronikus okiratokat is).

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – törvény ettől eltérő rendelkezése hiányában – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelés időtartama a kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásáig, vagy az ügyfél és az adatkezelő közötti megbízási szerződés megkötéséig tart.

Adatfeldolgozó

Inclust Systems Kft.
1054 Budapest, Honvéd utca 8 I./2.
Online tárhely-szolgáltató (rendszergazdai és rendszerfelügyeleti feladatok ellátása)

Az érintett

 • kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést;
 • kérelmezheti azok helyesbítését;
 • kérelmezheti azok törlését;
 • kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását;
 • tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen;
 • gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére az adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa;
 • gyakorolhatja jogorvoslathoz való jogát. Az érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) vagy a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő lehetőséget biztosít az érintett számára, hogy jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az alábbi módok bármelyikén előterjessze: telefonon, postai úton, elektronikus levelezés útján.

Az adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíti. A kérelem megtagadásáról az adatkezelő szintén ezen határidőn belül dönt és tájékoztatja az érintettet a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az érintett ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről. Az adatkezelő az érintett kérelmét elektronikus levél útján teljesíti, ha azonban az érintett postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, az adatkezelő a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Az érintett kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha az érintett személyazonosságát igazolta. Az adatkezelő az érintett postai címét vagy telefonszámát semmilyen más célra nem használja fel. Az adatkezelő az érintettek kérelmeinek teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra az esetre azonban, ha az érintettől azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Az adatkezelő az érintett kérelmére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújt részére az alábbi információkról:

 • arról, hogy személyes adatainak kezelése adatkezelőnél folyamatban van-e;
 • az adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről;
 • az adatfeldolgozásról, a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozó(k) nevéről és elérhetőségéről;
 • az érintett adatkezelő által kezelt személyes adatairól és azok forrásáról;
 • a személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;
 • az adatkezelés időtartamáról;
 • azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • az adatkezelés következményeiről;
 • az érintett jogairól;
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az adatkezelő az érintett kérelmének hiányában is – elektronikus levél útján – tájékoztatást nyújt az érintettnek az adatkezelésnek e tájékoztatóban foglaltakhoz képest történő lényeges megváltozásáról, a bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Helyesbítéshez való jog

Az adatkezelő az érintett kérésére helyesbíti az érintettre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

Törléshez való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat az adatkezelő jogellenesen kezelte;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy hazai jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

Adathordozhatósághoz való jog

Az adatkezelő az érintett kérésére, az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre vonatkozó, az érintett által megadott személyes adatokat. Az adatkezelő továbbá vállalja, hogy ezeket a személyes adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek anélkül továbbíthatja, hogy ezt az adatkezelő akadályozná.

Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy az adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz panasszal élhet a NAIH-nál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36-1/391-1400), vagy a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság vagy a NAIH részére kiadja.

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változásokról az érintetteket minden adatkezelés tekintetében jelen honlapon tájékoztatja.

 Alkalmazandó jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.);
 • az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.).

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás